سفارش تبلیغ
صبا

http://azarkhoosh2010.ParsiBlog.com
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

 

                                            اماده سازی محوطه

1-1-مقدمه

منظور از محوطه سازی تسطیح وآماده سازی محوطه ساختمان پروژه شبکه های ارتباطی شامل خیابان سازی وپیاده رو سازی شبکه های جمع آوری و دفع آب و فاضلاب شبکه توزیع برق وگاز وبلاخره فضای سبز می باشد

1-2-آماده سازی اولیه

 

1-2-1-ایجاد نقاط نشانه

 

برای ایجاد خیابان ها وساختمان ها ....در محوطه باید قبلا یک سری نقاط در روی زمین مشخص نمود .این نقاط باید طوری انتخاب شوند که اولا بریکدیگر دید داشته باشند ثانیا فواصل آنها طوری باشد که پیاده کردن نقاط بعدی به سهولت انجام شود .این نقاط به وسیله میخ های فلزی مشخص می شوند .میخ های فلزی بر روی پایه های بتنی به ابعاد حداقل 10*10سانتیمتر حداقل عمق 70سانتیمتر قرار می گیرند . میخ های فلزی باید رنگ آمیزی وشماره گذاری شده وحداقل 25سانتیمتر بالاتر از سطح زمین قرار گیرند.

 

1-2-2-پرکردن قناط وچاه های مزاحم ومتروکه

 

چنانچه در محوطه ومحل تاسیسات چاه های قدیمی فاضلاب وقنات های متروکه ای که پر کردن آنها ضروری است وجود داشته باشد باید این کار با مصالح مناسب نظیر خاک شفته وسنگ لاشه انجام شود .در صورتی که پر کردن چاه مقرون به صرفه نباشد ویادر مورد چاه های عمیق به شرط آنکه چاه دارای مقاومت بالایی باشد (ریزشی نباشد)می توان به طوقه چینی ومسدود نمودن آن اقدام نمود .

قنات های آبدار همیشه باید حفظ ولایه روبی شوند .چاه های آبی و فاضلابی نیزدر صورت قابل استفاده بودنبایدمورد بهره برداری مجدد قرار گیرند .درمورد قنات های متروکه اگر عمق قنات حداکثر تا10متر باشد باید به طریق فوق آن را پرواصلاح نمود .ولی اگرعمق آن بیش از 10متر باشد در این حالت توصیه می شود قنات بامصالح رودخانه ای (شن وماسه شکسته شده طبیعی موجود درسواحل رودخانه )پر شود.

 

1-2-3-تخریب

 

تخریب ساختمان ها وبناهای قدیمی شامل تهیه صورت مجالس (طبقات نوع مصالح نوع اجزا حجم عملیات تخریب )وپیش بینی موارد ایمنی ازجمله حصارکشی شمع کوبی قطع انشعابات برق وگاز وآب خارج کردن مصالح تیز وبرنده ومصالح باارزش یاقابل استفاده مجدد است

 

1-2-4-دفع گیاهان وقطع درختان

 

طراحی محوطه باید طوری باشد که به تاسیسات وساختمان های مجاور پروژه صدمه ای وارد نیاید ودرختان زیبا وچندین ساله محفوظ مانده وحتی الامکان قطع نشوند .درصورتی که ناگریز ازقطع درخت یادرختانی باشند ابتدا صورت مجلسی درباره حجم عملیات تهیه کرده سپس بوته ها ونهال هارا ریشه کن می کنند اگردرخت بزرگ باشد درنزدیکی سطح زمین بریده شده واطراف ریشه های ضخیم خاکبرداری وریشه ها حداقل ازفاصله نیم متری زیر سطح خاک قطع می شوند وسپس سطح ریشه ها سوزانده شده ومحل چاله هاباشفته اهکی یاسیمانی پر می شود .ریشه های خیلی بزرگ را می توان با مواد منفجره ترکاند.     

 

3-1زهکشی

 

به مجموعه عملیاتی که درآن آبهای زیر زمینی وسطحی جمع اوری شده وبه بیرون از محوطه هدایت می شوند زهکشی گفته می شود .به عبارتی دیگر زهکشی تخلیه آب ازمحوطه به صورت احداث نهرها ؛آبروهای بازوبسته؛ بوسیله لوله گذاری سطحی وزیرزمینی و...است

 

 

1-4-تسطیح محوطه

 

منظوراز تسطیح محوطه؛رفع پستی ها ,بلندی ها وناهمواری های موجود در محوطه تارسیدن به تراز مورد نظر برای شروع کارهای ساختمانی است.ابتدا خاک های نباتی را برداشته شده (دکوپاژ)ودر صورت درمحل های برای مصارف بعدی ,ازجمله ایجاد فضای سبز ذخیره ونگه داری می شوند.

 

تسطیح زمین ها توسط گریدر ولودر انجام شده وخاک های اضافی ناشی از نقاط بلند وتپه ماهورها در گود مسیل هاوشیارها ونظایر آن ریخته می شوند .در غیر این صورت خاک ها به خارج از محوطه حمل می شوند .

 

 

1-4-1-خاکبرداری

 

1-4-1-1-خاکبرداری در زمین های لجنی

 

زمین های لجنی وآبدار ،خاک های اشباع شده از آب وحاوی مواد الی بوده که به هیچ عنوان ظرفیت باربری ندارند .نظر به اینکه حفاری در لجن وحمل مواد ،کاری دشوار وغیر اقتصادی است در مواردی که عمق وحجم لجن زیاد باشد ازروش خشک کردن استفاده می شود .

روش های خشک کردن لجن عبارتند از :بستر های لجن خشک کن،

روش های مکانیکی فیلتر فشارومکش هوا،روش های حرارتی .

باتوجه به شرایط اقلیمی و کمی درجه رطوبت درشهرهای ایران ،استفاده از بسترهای لجن خشک کن است،درضمن می توان از روش زهکشی در عمق لایه نیز استفاده کرد 

 

1-4-1-2-خاکبرداری درزمین های نرم

 

خاکبرداری در زمین های نرم (بامقاومت برشی کم )توسط بیل های مکانیکی وانواع لودر انجام می شود .درصورت قابل قبول بودن خاک های حاصله از خاکبرداری ،آن رابه محل خاک ریزها هدایت می کنند وچنانچه حمل ونقل آنها به صرفه نباشد به محل دپوحمل می شود(به محل انبار شدن خاک ها ،دپو می گویند ).دراین زمینه ها باید به ریزش خاک های اطراف درحین خاک برداری توجه داشت .

برای جلوگیری از ریزش خاک ،ساده تری راه این است که به دیواره ها شیب عرضی (شیب شیروانی )داده شود. اگرخاک خیلی سست باشد شیب شیروانی( 1به 3)کم است . درصورتی که در یک پروژه،خاکبرداری نیاز باشد برای حفاظت از

شیروانی ها از دیوار حایل ودرصورتی که دریک پروژه خاکبرداری زیاد باشد ،برای حفاظت ازشیروانی ها ازدیوار ضامن استفاده می شود

 

-1-4-1-3-خاکبرداری خاک های فرسوده ونباتی سطحی (دکوپاژ)

 

لایه های خاک حاوی مواد الی شامل ریشه های پوسیده گیاهان ودرختان ونظایر آنها جزء خاک های نباتی محسوب می شود .

خاکهای نباتی برای خاکریز مناسب نبوده ومعمولا در نقاطی مانند پایین دست شیب ها روی سطح شیبدار به منظور رویش گیاه وتثبیت آنها ویا درمحل های دیگر ریخته می شوند .

درزمین های چمنی با پوش نازک علفی ،برداشت تا15سانتیمترخاک نباتی توصیه می شود ،ولی در زمین های جنگلی عملیات تا برداشت کامل ریشه وکندن درختان ورسیدن به بستر مناسب ادامه می یابد.

1-4-1-4-خاکبرداری در زمین های سنگی

 

عملیات خاکبرداری در زمین های سنگی باید به نحوی انجام شود که بافت های سنگی در زیر خطوط تراز تعیین شده وبرای ادامه عملیات دست نخورده باقی مانده ودربهترین ومناسب ترین حالت ممکن حفظ شود .

چنانچه درزمین های سنگی ،تخته سنگ های بزرگ پیداشود ،باید به وسیله پتک ومته خرد شوند .دراین زمینه به دیواره ،شیب ترانشه (شیب شیروانی 1به3)داده می شود .

 

1-4-2-خاکریزی

 

1-4-2-1-انواع خاکریزی

 

بسته به نوع استفاده وعملکرد ،خاکریزی به دوبخش خاکربز باربر وخاکریز پرکننده تقسیم می شود .

خاکریز باربر به خاکریزی اطلاق می شود که بارهای استاتیکی وارد شده از شالوده وکف ساختمان ونیز بارهای دینامیکی حاصل از ماشین الات وتاسیسات راتحمل می کند .این خاکریز بایددردوران بهره برداری از ساختمان،بارهای وارده را به بستر خود منتقل کند .

1-عملیات خاکریزی به صورت لایه افقی صورت گیرد .

2-هرلایه افقی حتما باید پس ازخاتمه عمل کوبیدن لایه قبلی ،ریخته شود .ضخامت این لایه بایدبه نحوی انتخاب شود که پس از عمل کوبیدن وتحصیل تراکم مورد نیاز ،هیچگاه ضخامت لایه تمام شده از15 سانتیمتر تجاوز نکند.

3-حداکثر ضخامت خاک قبل از کوبیدن وباتوجه به نوع خاک وماشین الات ،نباید از30سانتیمترتجاوز کند

4-میزان تراکم لایه ها 100درصد طبق پروکتوراستاندارد ویا95درصد طبق آشتو اصلاحی اختیارشود .

5-اگرزمین بسترخاکریزی ازجنس خاک های ریز دانه سیلیسی یارسی باشد ،ابتداباید به عمق حداقل 15سانتیمتر شخم زده شود .

6-عملیات خاکریزی باید بلافاصله پس از اماده شدن سطح انجام شود واین زمان نباید بیشتر از دوروز باشد .

خاکریزپرکننده به خاکریزی گفته می شود که برای پرکردن پی اطراف ساختمان ها،دیوار های حایل ترانشه؛ لوله ها و...استفاده می شود .

درمورد خاکریزهای پرکننده ،باید توجه داشت که پخش لایه هابه صورت افقی بوده وضخامت آن پس از کوبیدن نباید از15سانتیمترتجاوزکند .میزان تراکم خاکریزهای پرکننده طبق پروکتور استاندارد 95درصد اختیارشود.

 

1-4-2-2-تنظیم وتسطیح خاکریزها

 

شیب شیروانی باید به طور منظم رگلاژوتسطیح شده وآثار بی نظمی یارد ماشین آلات درآن دیده نشود .

مقاطع طولی وعرضی باید دقیقابراساس قواره های لازم ،اجرا وتنظیم شده وناهمواری های خاکریز درمحورطولی در شمشه 5متری نباید از 3سانتیمترتجاوز کند


[ یکشنبه 91/9/26 ] [ 7:12 صبح ] [ مهدی آذرخوش ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب
محوطه سازی - معماری

http://azarkhoosh2010.ParsiBlog.com

بازدید امروز: 15
بازدید دیروز: 323
کل بازدیدها: 510533